Nov-SPINELoszklenie float piaskowany + ramka stalowa
Nov - SPINEL 01