Nov-NEFRYToszklenie satinato piaskowane + ramka stalowa
Nov-NEFRYT 01