Nov-KARNEOLIToszklenie satinato + ramka stalowa
Nov-KARNEOLIT