Nov-FLUORYToszklenie satinato + ramka stalowa
Nov-FLUORYT