Nov-BARYToszklenie satinato + ramka stalowa
Nov-BARYT