Nov-ASTROFILIToszklenie satinato + ramka stalowa
Noc - Astrofylit 01