Nefrytoszklenie satinato
nefryt

oszklenie float piaskowany lub satinato
nefryt

oszklenie float piaskowany lub satinato
nefryt