Lantanoszklenie float piaskowany
Lantan

oszklenie satinato piaskowane
Lantan