Irydoszklenie float piaskowany
Iryd 01

oszklenie float piaskowany
Iryd 02

oszklenie satinato piaskowane
Iryd 03